Organisatie Pagina afdrukken

Lees hier meer over locatiedirecteur, teamleiders, sector Economie, sector Techniek, sector Zorg en Welzijn, Vmbo met lwoo, teams, klassenmentoren, mentoruur, contactpersonen, decaan, examensecretariaat, locatieraad, ouderraad en de leerlingenraad. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Contactgegevens diverse afdelingen Klassenmentoren Mentoruur Contactpersonen Decaan Examensecretariaat Locatieraad Ouderraad Leerlingenraad

Contactgegevens diverse afdelingen

 

 Locatiedirecteur

Dhr. J. Lievaart
School: (0174) 62 09 43
E-mail: lvt@isw.info 

 Teamleiders

Sector 

Economie 

Sector

Techniek

Dhr. A.C. Blansjaar Dhr. C.A. Mooijenkind
School: (0174) 62 09 43 School: (0174) 62 09 43
E-mail: bjr@isw.info E-mail: mkd@isw.info

 

Sector 

Zorg en Welzijn

Vmbo bl/lwoo/lwt

Mw. G. van Honk Mw. E.P. van Reeven
School: (0174) 62 09 43 School: (0174) 62 09 43
E-mail: hnk@isw.info E-mail: rvn@isw.info

Teams 

Iedere sector heeft een min of meer vast team van docenten. Teamleiders geven onderwijskundige leiding aan deze teams.

Klassenmentoren

Elke klas heeft een klassenmentor. Deze behartigt de belangen van zijn leerlingen door intensief contact met de leerlingen zelf, de ouders en de docenten van wie de leerlingen les hebben. De mentor heeft een actieve rol in de (loopbaan)begeleiding van zijn leerlingen (bijvoorbeeld in het bijhouden van het digitale portfolio). Wekelijks overlegt de mentor met de teamleider over het welbevinden en het functioneren van de leerlingen van zijn klas. In het schooladministratiesysteem Magister wordt een digitaal dossier bijgehouden. Ouders hebben recht op inzage in dit digitale dossier. Wilt u contact met school? Dan verloopt dit in eerste instantie via de klassenmentor.

Mentoruur

In het rooster is voor alle derde klassen een mentoruur opgenomen. De mentor besteedt tijdens dit uur aandacht aan:

  • de vorderingen van de leerlingen
  • huiswerkbegeleiding
  • het wegwerken van eventuele achterstanden

Met behulp van een op de leerlingen toegesneden methode werken we aan:

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • oriëntatie op loopbaan en beroep (LOB)

De klassenmentor gaat hierover met de leerlingen ook persoonlijk in gesprek. Actiepunten naar aanleiding van deze gesprekken neemt de leerling op in zijn portfolio.

Contactpersonen

Elke locatie beschikt over een mannelijke en een vrouwelijke contactpersoon bij wie u terecht kunt met een klacht. Denk aan klachten over begeleiding, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van een leerling, de inrichting van de schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. De contactpersoon geniet het vertrouwen van de mensen op de locatie. Hij zal in eerste instantie nagaan of u getracht hebt de problemen op te lossen met de betreffende persoon of met de directie. Overigens geldt altijd wel dat u de procedures, zoals die zijn vastgelegd in diverse regelingen (bijv. leerlingenstatuut, examenreglement) op juiste wijze moet volgen. De contactpersonen op ISW Vakcollege Hoge Woerd zijn dhr. E.H. Loen, e-mailadres eln@isw.info en mw. M.M.A. Zwinkels, e-mailadres zks@isw.info.

Decaan

De decaan verzorgt in samenwerking met de mentoren de begeleiding van de leerlingen bij hun keuze van studie en beroep. Dit gebeurt in het kader van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Zij begeleidt hierin de mentoren en stimuleert de leerlingen, zodat ze in staat zijn een zelfstandige, verantwoorde keuze te maken. Zij licht de leerlingen en/of hun ouders voor, afgestemd op de keuzemomenten in de schoolloopbaan. Voor een persoonlijk gesprek kunt u een afspraak met haar maken. De decaan is mw. J.C. Zuilhof, e-mailadres zhf@isw.info.

Examensecretariaat

De secretaris van de examencommissie organiseert alle zaken rondom het schoolexamen en het Centrale Examen, zoals het Programma van Toetsing en Afsluiting, de toetsdagen en de cijferverwerking. De examensecretaris is mw. G. van Honk, e-mailadres hnk@isw.info.

Locatieraad

ISW Vakcollege Hoge Woerd heeft een locatieraad. In de locatieraad hebben zitting:

  • 4 personeelsleden
  • 2 vertegenwoordigers van de ouders
  • 2 vertegenwoordigers van de leerlingen

De locatieraad heeft medezeggenschap (recht van instemming en advies) over het locatiebeleid. De locatieraad overlegt met de locatiedirecteur. De voorzitter van de locatieraad is mw. M.M.A. Zwinkels-Schaafsma.

Ouderraad


Algemene informatie
De leden van de ouderraad zijn ouders van leerlingen. De Ouderraad vormt de schakel tussen de ouders en de school en behartigt de algemene belangen van de leerlingen en de ouders. De Ouderraad betrekt de ouders bij de opleiding en adviseert het management van de school.

Wie zitten er in de Ouderraad?
De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de school. De vergaderingen van de Ouderraad worden bijgewoond door een lid van het managementteam. Het liefst wordt er een goede verdeling van ouders gemaakt uit de drie sectoren (Economie, Techniek en Zorg & Welzijn) en de twee leerjaren die ISW Vakcollege Hoge Woerd heeft. Omdat daardoor jaarlijks de helft van het aantal ouderraadsleden afscheid neemt, wordt er ook jaarlijks gezocht naar nieuwe leden. 

Twee leden van de Ouderraad hebben zitting in de Locatieraad en één ouder is lid van de Medezeggenschapsraad. De Ouderraad vergadert zo'n 5 keer per schooljaar over allerlei zaken die betrekking hebben op de school en onze kinderen. De Ouderraad heeft ook een sociale functie door aandacht te schenken aan leerlingen en leerkrachten die in bijzondere persoonlijke situaties verkeren door hetzij een plezierige hetzij een verdrietige gebeurtenis. Over de inhoud van het onderwijs en het beleid van de school wordt gesproken in de Locatieraad en de Medezeggenschapsraad. De Ouderraad wordt ingelicht over de aldaar besproken onderwerpen en kan erop reageren.

Wat doet de Ouderraad niet?
De Ouderraad is niet bedoeld voor het oplossen van individuele problemen. Die problemen kunnen het beste met de mentor van uw kind besproken worden. Wel kunt u de ouderraad om advies vragen en staat de ouderraad open voor meer algemene zorgen of suggesties van ouders.

U kunt contact opnemen met de Ouderraad via school: hogewoerd@isw.info

Interessante sites voor ouders: www.ouders.net en www.rijksoverheid.nl (telefoonnummer: 1400). Op deze sites wordt advies gegeven over goede communicatie tussen school en ouders. Op de site van de Rijksoverheid wordt informatie gegeven over onderwerpen zoals onderwijstijden, leerplicht, vakanties, onderwijsregelgeving, wettelijke verplichtingen en hoe een probleem het beste kan worden aangekaart op school.

Leerlingenraad

Iedere klas heeft een afvaardiging in de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt schoolzaken die de leerlingen aangaan. De leerlingenraad heeft een adviserende taak en geen beslissingsbevoegdheid.