Ouderraad

Algemene informatie

De Ouderraad vormt de schakel tussen de ouders en de school en behartigt de algemene belangen van de leerlingen en de ouders. De Ouderraad betrekt de ouders bij de opleiding en adviseert het management van de school.

Wie zitten er in de Ouderraad?

De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de school. De vergaderingen van de Ouderraad worden bijgewoond door een lid van het managementteam. Het liefst wordt er een goede verdeling van ouders gemaakt uit de drie sectoren (Economie, Techniek en Zorg & Welzijn) en de twee leerjaren die ISW Hoge Woerd bevolken. Omdat jaarlijks de helft van het aantal ouderraadsleden afscheid neemt, wordt er ook jaarlijks gezocht naar nieuwe leden. Een lid van de Ouderraad heeft zitting in de Locatieraad en één ouder is lid van de Medezeggenschapsraad.

De Ouderraad vergadert zo'n 5 keer per schooljaar over allerlei zaken die betrekking hebben op de school en onze kinderen. Zo is er bijvoorbeeld het afgelopen jaar gesproken over het alcohol- en rookbeleid. De Ouderraad heeft ook een sociale functie door aandacht te schenken aan leerlingen en leerkrachten die in bijzondere persoonlijke situaties verkeren door hetzij een plezierige hetzij een verdrietige gebeurtenis. Over de inhoud van het onderwijs en het beleid van de school wordt gesproken in de Locatieraad en de Medezeggenschapsraad. De Ouderraad wordt  ingelicht over de aldaar besproken onderwerpen en kan erop reageren.

Wat doet de Ouderraad niet?

De Ouderraad is niet bedoeld voor het oplossen van individuele problemen. Die problemen kunnen het beste met de mentor van uw kind besproken worden. Wel kunt u de ouderraad om advies vragen en staat de ouderraad open voor meer algemene zorgen of suggesties van ouders. U kunt contact opnemen met de Ouderraad via de school hogewoerd@isw.info.

Interessante sites voor ouders: www.ouders.net en www.rijksoverheid.nl (telefoonnummer: 1400). Op deze sites wordt advies gegeven over goede communicatie tussen school en ouders. Er wordt informatie gegeven over onderwerpen zoals onderwijstijden, leerplicht, vakanties, onderwijsregelgeving, wettelijke verplichtingen en hoe een probleem het beste kan worden aangekaart op school.

Ouderraad