Betrokkenen bij het onderwijs Pagina afdrukken

Wie zijn er betrokken bij het onderwijs? Directie, begeleiding etc. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Bestuur Algemene Directie Locatiedirectie Teamleiders Medezeggenschapsraad (MR) Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Bestuur

ISW maakt deel uit van de Stichting Lucas Onderwijs (www.lucasonderwijs.nl). Onder deze stichting vallen meerdere scholen voor voortgezet onderwijs.

Algemene Directie

De Algemene Directie geeft leiding aan de totale scholengroep. Zij is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen onderwijs, organisatie, personeel, beheer en financiën.

  • dhr. G. Millekamp, regiodirecteur 
  • vacature, regiomanager bedrijfsvoering

 

Locatiedirectie

Elke locatie heeft een locatiedirecteur. Deze is binnen de algemene kaders verantwoordelijk voor de betreffende locatie.

Teamleiders

De onderwijskundige begeleiding van alle klassen is in handen van teamleiders.

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school is volgens de Wet medezeggenschap op scholen verplicht een medezeggenschapsraad te installeren. Binnen ISW functioneert een MR voor de gehele school. De medezeggenschapsraad bestaat uit:

  • personeelsleden (8)
  • ouders/leerlingen (8)
  • voorzitter: dhr. A. van Spronsen
  • secretaris: dhr. drs. L.N.M. Smiers

Naast de MR die ISW-brede zaken behandelt, heeft iedere locatie een locatieraad die de belangen van het personeel, de ouders en leerlingen behartigt. De locatieraad heeft dezelfde bevoegdheden als de algemene MR.

Aan ISW is op basis van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een MR verbonden. Op grond van deze WMS heeft de MR (en zijn geledingen) een aantal bevoegdheden over verschillende onderwerpen. Het gaat daarbij altijd om een adviesrecht of een instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten van de directie. De MR kent twee geledingen: Personeel (PMR) en ouders/leerlingen (OLMR). De leden van de MR worden indirect gekozen door en vanuit de geledingen van de verschillende locaties. De MR-ISW kent een dagelijks bestuur (DB) dat uit 3 personeelsleden bestaat die afkomstig zijn uit de verschillende locaties. De MR is met maximaal vier personen vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Lucas Onderwijs: het bestuur van onze school. Sinds het begin van schooljaar 2009 bestaan er op de verschillende locaties van ISW locatieraden. Deze raden hebben dezelfde bevoegdheden als de MR, maar dan betreffende zaken die alleen de locaties aangaan. Ook deze LR'en hebben een personeelsgeleding en een ouder/leerlingengeleding. Onderwerpen die voor heel ISW van belang zijn, blijven behandeld worden door de MR. Verslagen van de vergaderingen van de locatieraad kunt u vinden op de site van de betreffende locaties.

De pagina van de Medezeggenschap kunt u op onze website via het slotje rechts bovenin bezoeken. De inlogcode heeft u via de mail van ons ontvangen. Mocht u de code kwijt zijn dan kunt u deze opvragen bij de administratie waar uw zoon of dochter op school zit.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR worden zaken besproken en beslist die gelden voor alle scholen voor voortgezet onderwijs van Lucas Onderwijs, waar ISW deel van uitmaakt. Vanuit het Westland zitten de volgende vertegenwoordigers in de GMR:

  • de heer A. van Spronsen (namens personeel)
  • de heer C. Verbree (namens personeel)
  • vacature (namens ouders)
  • vacature (namens leerlingen)