Zorg voor de leerling Pagina afdrukken

Lees hier meer over zorgcoördinator, huiswerkbegeleiding, Remedial Teaching, dyslexie, schoolbelevingsvragenlijst, succestraining, autisme, omgaan met verlies, onderzoek schoolarts/schoolverpleegkundige en trajectgroep. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Zorgcoördinator Huiswerkbegeleiding Remedial Teaching Dyslexie Schoolbelevingsvragenlijst Succestraining Autisme Omgaan met verlies Onderzoek schoolarts / schoolverpleegkundige Vragen over opvoeden en opgroeien Sociaal KernTeam Westland Passend Onderwijs Samenwerkingsverband VO Westland Trajectgroep FlexColleges Medische zorg Veiligheid

Zorgcoördinator

Op elke locatie is een zorgcoördinator actief die de zorg op deze locatie coördineert. U kunt hierbij denken aan extra zorg voor leerlingen met problemen op leergebied (bijv. dyslexie) of op sociaal-emotioneel gebied (bijv. anti-pest protocol). De zorgcoördinatoren nemen deel aan het zorgoverleg van het SWV VO Westland.

De zorgcoördinator coördineert de werkzaamheden van het interne zorgteam (IZT) en het zorg advies team (ZAT). In het IZT bespreken mentor, teamleider, lesgevende docenten en zorgfunctionarissen regelmatig de begeleiding van de zorgleerlingen. Het IZT maakt afspraken over specifieke zorg die we individuele leerlingen willen bieden. Vanzelfsprekend houdt het IZT hierover steeds contact met u, de ouders van de leerling. Mocht een leerling meer zorg nodig hebben, dan wordt dit eerst met de ouders besproken. Na hun schriftelijke toestemming wordt de leerling in het ZAT besproken. Op deze manier ondersteunt het ZAT de docenten in de omgang met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat vergroot de kans dat de leerlingen de school goed kunnen doorlopen. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit advisering van medewerkers en gesprekken met leerlingen en ouders. De school blijft verantwoordelijk voor de werkzaamheden van het ZAT. De school hanteert de regels rondom privacy en geheimhouding bijzonder strikt. In het ZAT werken we samen met externe hulpverleners, zoals de ambtenaar leerplichtzaken, schoolarts en wijkagent. Ook een vertegenwoordiger  van het Sociaal Kernteam maakt deel uit van het ZAT. Ouders en leerlingen kunnen via de mentor en bij de zorgcoördinator ook een beroep doen op deze externe zorg. De zorgcoördinator is dhr. R.J. Vink, e-mailadres vnk@isw.info.

Huiswerkbegeleiding

Voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, Economie en Nask1 kunnen een aantal vakdocenten leerlingen met specifieke problemen voor een vak hulp bieden bij het maken en plannen van het (huis)werk. Ook bij de beroepsgerichte vakken kunnen leerlingen ondersteuning krijgen. De coördinator huiswerkbegeleiding (HWB) is dhr. K.A. Otto, e-mailadres ott@isw.info.

Remedial Teaching

Heeft uw kind problemen met de werkaanpak en andere schoolvaardigheden? Presteert hij daardoor minder dan mogelijk? Dan kunnen Remedial Teachers (RT) leerlingen begeleiden. De coördinator RT is dhr. K.A. Otto, e-mailadres ott@isw.info.

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen specifieke faciliteiten tijdens overhoringen, toetsen en examens. Zo kunnen zij vergroot schrift, spellingfoutenreductie, auditieve ondersteuning en extra tijd krijgen. De coördinator dyslexie is mw. E.G.D. de Jong, e-mailadres jog@isw.info.

Schoolbelevingsvragenlijst

Soms kan het zijn dat leerlingen behoefte hebben aan een Faalangsttraining. Om te onderzoeken om welke leerlingen het gaat, bieden we aan het begin van het schooljaar alle derdejaars leerlingen de schoolbelevingsvragenlijst aan. Wij gebruiken hiervoor de digitale Kompas testsuite van Dauwland. 

Succestraining

Faalangst treedt op in bepaalde taaksituaties. Sommige leerlingen hebben last van faalangst bij proefwerken, spreekbeurten of gedrag in de groep waardoor zij onderpresteren. Doel is dat de leerling zijn faalangst beter leert hanteren. De Succestraining bieden we binnen de school aan en gebeurt in een kleine groep. Voorafgaand vragen we uw toestemming voor deelname hieraan. Faalangsttrainers zijn mw. C.P. Lum Chou, e-mailadres chu@isw.info en dhr. S. Stammers, e-mailadres sms@isw.info.

Autisme

Onze school stelt zoveel mogelijk leerlingen in staat regulier onderwijs te volgen, bijvoorbeeld ook autistische kinderen. Een docent van onze school is getraind in het coachen van deze leerlingen. De coördinator is dhr. R.J. Vink, e-mailadres vnk@isw.info.

Omgaan met verlies

Leerlingen die terechtkomen in een proces van verwerking van verlies (bijv. door overlijden of scheiding) kunnen daarin begeleiding krijgen. Twee docenten van onze school zijn getraind in het begeleiden van deze leerlingen. Begeleiders: mw. F.V.C. Molenaar en mw. E.P.H.M. Franssen.

Onderzoek schoolarts / schoolverpleegkundige

In het derde leerjaar vindt het wettelijk verplichte Jongeren Contactmoment plaats. Dit houdt in dat door alle leerlingen van het derde leerjaar onder verantwoordelijkheid van het bureau JGZ (Jeugdgezondheidszorg) een vragenlijst wordt ingevuld, die te maken heeft met gezond leefgedrag. Op basis van de uitslagen kan de schoolverpleegkundige leerlingen uitnodigen voor een vervolggesprek. Ouders wordt hiervoor vooraf om toestemming gevraagd.

Vragen over opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over opvoeden of zoekt u informatie over uw opgroeiende kinderen of heeft u vragen of zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente Westland. Zij weten precies waar u moet zijn en verwijzen u door naar bijvoorbeeld de sociaal makelaar in uw kern, of het Sociaal KernTeam Westland. Het KlantContactCentrum is bereikbaar via:
140174 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur)
I  www.gemeentewestland.nl

Sociaal KernTeam Westland

Het kan zijn dat er verschillende problemen spelen of professionele (jeugd)hulp nodig is voor uw kind. Bijvoorbeeld wanneer het opvoeden moeilijk is, er sprake is van psychische klachten of als er schulden zijn. De school werkt dan samen met het Sociaal KernTeam Westland (SKT). Het SKT is er voor ouders, kinderen en jongeren. Een deskundige zorgregisseur maakt samen met u een plan om alle problemen aan te pakken. U heeft dus één vast aanspreekpunt, die samen met u kijkt wat er nodig is. Wanneer de school denkt dat het Sociaal KernTeam meerwaarde biedt, maken zij dit met u bespreekbaar.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet houdt in dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit doen wij via het Samenwerkingsverband VO Westland.
I www.steunpuntpassendonderwijs.nl
I www.swv-westland.nl

Samenwerkingsverband VO Westland

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht met elkaar samen te werken. In Westland maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het SWV VO Westland (www.swv-westland.nl). Daarnaast zijn enkele schoolbesturen uit nabije regio’s die voortgezet speciaal onderwijs bieden en waar Westlandse leerlingen naar school gaan, ook aangesloten bij het SWV VO Westland.
Sinds de invoering van passend onderwijs moeten de scholen binnen het SWV een passende onderwijsplek bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op de school waar de ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die de leerling nodig heeft (in het regulier of speciaal onderwijs). De school van aanmelding is ervoor verantwoordelijk dat de leerling op een passende plek terecht komt.
Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, maar ook op de wensen van de ouders en de mogelijkheden van het personeel. Wanneer wij de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, kijken we welke school binnen het SWV dat wel kan. Daarbij maken we onderscheid tussen:

  • basisondersteuning (ondersteuning die iedere school minimaal aan zorg biedt);
  • extra ondersteuning (ondersteuning aan een specifieke doelgroep);
  • diepteondersteuning (ondersteuning die de mogelijkheden van het regulier onderwijs te boven gaat: het voortgezet speciaal onderwijs).

Uitgebreide informatie over het ondersteuningsaanbod van de bij SWV-aangesloten scholen, is te vinden op www.swv-westland.nl.

 Trajectgroep

De trajectroep is in zijn huidige vorm in het schooljaar 2017-2018 opgehouden te bestaan. Per 1 augustus 2018 ligt deze rebound verantwoordelijkheid bij de scholen. Deze begeleiding is voor leerlingen voor wie het, om verschillende redenen, tijdelijk niet mogelijk is onderwijs te volgen in de reguliere klas. Zij worden binnen de school bij de reboundvoorziening opgevangen. Deze specialistische vorm van ondersteuning wordt ingezet voordat gedrag (internaliseren en externaliseren) of situaties escaleren. De begeleiding is voornamelijk gericht op gedragsverandering en vakspecifieke begeleiding. Het doel is de leerling zo spoedig mogelijk te laten terugkeren naar hun eigen klas.

FlexColleges

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar brengen, en die niet in aanmerking komen voor voortgezet speciaal onderwijs, zijn plaatsen beschikbaar bij het FlexCollege in Den Haag. Doel van plaatsing op het FlexCollege is terugkeer naar een kansrijk onderwijstraject. Blijkt dit onmogelijk, dan wordt een leerling begeleid naar een arbeidsplek met of zonder onderwijs.

Medische zorg

Sommige leerlingen moeten medicijnen gebruiken of hebben bijzondere medische zorg nodig. Om hier op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan, hebben wij regels opgesteld.

Pijnstillers

Regelmatig komen leerlingen bij ons vragen om een aspirine of paracetamol. Wij mogen als school geen medicijnen verstrekken. Als uw kind pijnstilling of bijvoorbeeld reisziektemedicijnen (bij excursies) nodig heeft, moet u deze zelf meegeven.

Medicijngebruik op school

Gebruikt uw kind dagelijks medicijnen die door een arts voorgeschreven zijn (bijvoorbeeld bij ADHD of epilepsie) en heeft hij hierbij hulp nodig? Neemt u dan contact met ons op. Via de teamleider of administratie kunt u het formulier ‘verstekken van medicatie op verzoek’ opvragen. Kunnen wij de gevraagde ondersteuning niet bieden, dan bespreken wij dit met u.

Medische handelingen

U bent als ouder te allen tijde verantwoordelijk voor de dagelijkse medische handeling die uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld prikken bij suikerziekte). Onze medewerkers hebben geen medische competenties en daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het verrichten van medische handelingen. Wel bent u verplicht de school te informeren over deze medische handeling. In geval van calamiteiten kunnen wij dan op de juiste wijze handelen.

Veiligheid

Wij mogen kleding, tassen en kluisjes controleren op verboden bezittingen. Leerlingen mogen geen wapens of voorwerpen die volgens de wet als wapen gelden, bezitten en/of gebruiken. In alle gevallen nemen wij het materiaal in beslag en lichten de politie in. Verwijdering van school kan het gevolg zijn. Wij tolereren geen vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging en crimineel gedrag.