Onderwijs Pagina afdrukken

Lees hier meer over de lessentabel vmbo, vmbo-lwoo (lwt), lesuitval, maatschappelijke stage, arbeidsoriëntatie vmbo, leerWerkTraject (lwt) en leren buiten de school. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Lessentabel vmbo, vmbo-lwoo (lwt) Lesuitval Maatschappelijke stage Stage LeerWerkTraject (lwt) Fotogebruik Lestijden Privacy

Lessentabel vmbo, vmbo-lwoo (lwt)

Hieronder vindt u de basislessentabel per leerjaar/leerweg voor het schooljaar 2018-2019. Door bepaalde omstandigheden kunnen wij van deze basistabel afwijken. Als er wijzigingen zijn, dan informeren wij u tijdig.

Leerjaar 
3 4 3 4 3 4
leerweg  kl  kl  bl  bl  lwoo  lwt
Nederlands  3 4 3 3 3 4
Engels  3 3 3 3 3  
Wiskunde  4 4*  3 3*  3  
Nask-1 (sector Techniek)  3 4 2 3 2  
Economie (sector Economie)  3 3 2 3    
Biologie (sector Z&W)  3 3 3 3 3  
Beroepsgericht vak  12 12 15 14 15 22**
Maatschappijleer- 1  1 1 1 1    
Maatschappijleer-1 (sector Z&W)  2   2   2  
Maatschappijkunde (sector Z&W)    4*    3*    
Rekenen 1   1   1  
Lich. Opvoeding  2 2 2 2 2  
Levensbeschouwelijke vorming  1 1 1 1 1  
Mentoruur  1   1 1 1  
Soc. Vaardigheden            2
Stagebegeleiding            1

* De leerlingen van de sector Zorg en Welzijn (bl en kl) kiezen voor het 4e leerjaar Wiskunde of Maatschappijkunde.
** Het betreft hier 10 lesuren Beroepsgericht op school en 12 uren praktijk bij een stagebedrijf of -instelling.
Opm.: Het vak ‘kunstvakken 1’ wordt bij een aantal vakken in projectvorm aangeboden.

Lesuitval

Tijdens het cursusjaar kan het voorkomen dat er lessen uitvallen. Wij proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Vrijwel alle docenten hebben een waarneemuur in het rooster, zodat bij lesuitval een andere docent de les overneemt. Desondanks kan het voorkomen dat er geen docent beschikbaar is. In dat geval stimuleren wij de leerlingen om in een tussenuur huiswerk te maken of zelfstudie te doen. De Ouderraad en de Locatieraad worden regelmatig geïnformeerd over de onderwijstijd. De informatie over o.a. roosterwijzigingen van de informatieschermen in de school is ook thuis te lezen in Magister.

Maatschappelijke stage

Om de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te vergroten, heeft de overheid de Maatschappelijke stage in het leven geroepen. De school biedt in dit kader een aantal projecten aan. Coördinatoren Maatschappelijke stage zijn mw. E.P.H.M. Franssen en mw. M. Kips.

Stage

Een belangrijk onderdeel in de beroepsvoorbereiding zijn de stageperiodes. In het kader van hun LOB-traject lopen alle leerlingen lopen in klas 3 en 4 twee weken stage in een bedrijf of instelling, passend bij de gekozen beroepsrichting. Zo oriënteren de leerlingen zich op werken in het algemeen en werken in de gekozen beroepsrichting. Stagecoördinator is dhr. M.P. van der Haven, e-mailadres hvm@isw.info.

LeerWerkTraject (lwt)

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg BWI, PIE en Z&W kunnen tijdens het vierde leerjaar een lwt-programma volgen. Tijdens dit LeerWerkTraject krijgen zij 18 lessen op school en brengen zij 12 lesuren per week door bij een stagebedrijf of -instelling. Het doel van deze stage is de leerlingen in de praktijk voor te bereiden op een toekomstige werksituatie. Bovendien willen wij ze de mogelijkheid bieden het vmbo-diploma bl/lwt te halen. Daarmee zijn ze in het Middelbaar BeroepsOnderwijs (mbo) toelaatbaar op niveau 2 in hun vakrichting. Het advies om te gaan deelnemen aan het lwt wordt opgesteld tijdens de selectievergadering in het derde leerjaar (februari). De overstap naar het lwt gebeurt altijd in overleg en met instemming van de ouders.  

Fotogebruik

Gedurende het schooljaar geeft ISW opdracht om foto’s en filmmateriaal te maken in en rond de school. Dit maken wij altijd vooraf bekend bij de leerlingen. Geen enkele gepubliceerde foto van ISW mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Aan het begin van de schoolloopbaan vragen wij toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmmateriaal in schriftelijke en online publicaties van ISW. Ouders kunnen deze toestemming intrekken. Dit kunt u op ieder gewenst moment doen door contact op te nemen met onze administratie.

Uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van foto- en beeldmateriaal voor schoolgebruik en publicatie. Daartoe ontvangen alle ouders bij aanvang van het 3e leerjaar een tekenformulier. 

Lestijden

Het basisrooster bestaat uit lessen van 50 minuten.  Bij vergaderingen of naschoolse activiteiten wordt het dagrooster aangepast. Wij vermijden te allen tijde tussenuren voor de klassen.

Privacy

Op de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.